ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคการเมืองส่วนใหญ่ประกาศนโยบายต่างๆ ซึ่งมีผลต่องบประมาณและความมั่นคงทางการคลังของประเทศ ต่อมาในช่วงกลางเดือนเมษายน พรรคการเมืองทั้งหลายได้นำเสนอข้อมูลทั้ง 3 รายการแก่ กกต. คือ 1. วงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงิน 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย 3. ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประชาชนทุกคนควรทราบ สามารถนำมาใช้ประเมินประโยชน์ ต้นทุนจากนโยบาย รวมไปถึงผลกระทบที่อาจตามมาต่อคนรุ่นหลัง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก สส. และพรรคการเมืองในการเลือกตั้งได้

โดยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลจาก กกต. TDRI จึงได้วิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตต่อคุณภาพของข้อมูล ที่นำเสนอต่อประชาชน ติดตามฟังการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร จาก ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางการคลัง พร้อมข้อเสนอถึงบทบาท หน้าที่ของ กกต. ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองที่จะเข้ามาจัดตั้งรัฐบสลหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนสิทธิและกลไกในการการตรวจสอบนโยบายของประชาชน ได้ในรายการินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่: https://tdri.or.th/2023/04/policy-costing-comments/