เน้นสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ทางออกจัดการน้ำ ทีดีอาร์ไอแนะทางอื่นแก้ปัญหาระยะยาว

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ทีดีอาร์ไอ ติดตามผลการปรับตัวหลังน้ำท่วม 54 พบการแก้ปัญหาแยกส่วน ยังเน้นแต่สิ่งปลูกสร้าง ไร้พื้นที่ให้น้ำอยู่ ส่งผล คน ระบบนิเวศเผชิญผลกระทบระยะยาว แนะใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างมาแก้ปัญหา ยกกลไกราคาที่ดิน ภาษีป้องกันน้ำท่วมเป็นตัวอย่าง ย้ำหนทางแก้ไขทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการจัดการน้ำและที่ดินทำไปพร้อมกันทั้งระบบ การประชุมระดมความคิดเห็น “เมืองกับการจัดการน้ำ” โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ International Development Research Centre (IDRC) ที่ผ่านมา มีข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยเห็นตรงกันว่า ต่างฝ่ายไม่ควรแก้ปัญหาเรื่องน้ำและพัฒนาเมืองแบบแยกส่วน อีกทั้ง การเน้นแต่สิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วมจะสร้างผลกระทบระยะยาว ควรใช้เครื่องมือใหม่ๆ เช่น เก็บภาษีในเขตป้องกันน้ำท่วม นำไปชดเชยพื้นที่รับน้ำ หรือกลไกราคาที่ดิน มาช่วยแก้ปัญหา และที่สำคัญต้องให้ทุกภาคส่วน ได้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาควบคู่กับเรื่องผังเมืองและที่ดิน เพื่อร่วมกันจัดสรรพื้นที่รับน้ำและพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมให้ชัดเจน ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ อธิบายว่า ปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันที่สร้างผลกระทบมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากในภาวะวิกฤติน้ำท่วมในปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการบริหารจัดการน้ำแบบกระจายอำนาจ […]

การประชุมระดมความคิดเห็น “เมืองกับการจัดการน้ำ”

เอกสารประกอบ เรื่อง “ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งในเมืองกับการจัดการการใช้ที่ดินและน้ำ” โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมือง”: มุมมองเชิงสถาบันและกฎหมาย โดย ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมือง”: มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ โดย ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ป่าหาย 37 ล้านไร่ ปลูกคืนได้ 11%

ขณะนี้หลายฝ่ายเร่งเดินหน้าปลูกป่าทดแทนอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อมูลล่าสุดชี้ว่าในหลายสิบปีที่ผ่านมา เรายังไม่สามารถทำให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ได้เท่าที่ควร เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน ติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธ ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศวันพุธที่ 28 ส.ค. 2559

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: 8 ปี ปะการังชายฝั่งทะเลไทยตาย 30%

ด้วยการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ รับนักท่องเที่ยวเกินกว่าขีดความสามารถของสถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้ปะการังทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันได้รับความเสียหายอย่างมากถึง 30 กว่า% เราจะสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธ ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศวันพุธที่ 10 ส.ค. 2559  

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: รัฐเก็บภาษีที่ดินรกร้างสูงสุด5%

ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินชี้ว่ามีที่ดินรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียง 11 ล้านกว่าไร่ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด 3.2 แสนล้านไร่ แต่รัฐบาลกลับประกาศเก็บภาษีที่ดินรกร้างสูงถึงเกือบ 5 % เพื่อให้กระตุ้นให้เจ้าของที่ใช้ประโยชน์ การเก็บภาษีนี้มาถูกทางหรือไม่ ติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธ ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศวันพุธที่ 17 ส.ค. 2559 งานที่เกี่ยวข้อง -ว่าด้วยภาษีที่ดิน

5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับชาติโจทย์ใหญ่ท้าทายพัฒนา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยปีละครั้ง สำหรับในปี 2559 นี้ ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ชูประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยยึดขนาดและระดับความรุนแรงของปัญหาที่รัฐบาลและทุกฝ่ายต้องเร่งให้ความสนใจ อันดับแรก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำจัดหรือนำมารีไซเคิลแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้สารพิษรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เกิดสารพิษตกค้างและสะสม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง อันดับสอง ปัญหาการบุกรุกป่า อันดับสาม สถานการณ์น้ำและภัยแล้ง ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่ของไทยประสบภัยแล้งต่อเนื่อง ฤดูแล้งปี 58/59 ไทยแล้งหนักในรอบ 15 ปี สาเหตุหลักจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและขาดป่าไม้ ถือเป็นปัญหาใหญ่เพราะกระทบเศรษฐกิจ ทั้งเกษตร ประมง ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม อันดับ 4 กัดเซาะชายฝั่งทะเลทวีความรุนแรง เกิดจากสิ่งปลูกสร้างยื่นเข้าไปในทะเลและแนวทางแก้ปัญหาผิดๆ ในหลายพื้นที่ ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อันดับ 5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันแผนการลดก๊าซเรือนกระจกยังมีข้อจำกัด ล่าช้า ดังนั้น ในปี 2559 ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเช่นกัน จาก เวทีประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันก่อน […]

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: คนทำชายฝั่งถูกกัดเซาะ 830 กม.

ความเข้าใจผิดของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเขื่อนกันคลื่นและทรายลงในทะเลส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะจนหายไปแล้วกว่า 1 ใน 4 หรือ 830 กม. จากพื้นที่ทั้งหมด 3,100 กม. เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ติดตามการติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธ ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศวันพุธที่ 20 ก.ค. 2559

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ดินถล่มคร่าชีวิตคนไทย 500 คน

10 ปี ดินถล่มสร้างความเสียหายมากกว่า 2,000 ล้านบาท และคร่าชีวิตคนไทยไปแล้ว 500 กว่าคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงว่าดินถล่มจะรุนแรงมากขึ้นในช่วงฤดูฝน เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร และควรเดินหน้าต่ออย่างไร ติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธ ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศวันพุธที่ 13 ก.ค. 2559

ถามตรงๆ กับจอมขวัญ: อัครา เหมืองแร่ทองคำสุดท้ายของไทย

ล่าสุด ครม. มีมติสั่งปิดเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ หลังจากชาวบ้านชุมชนเขาหม้อ จ.พิจิตร ร้องทุกข์ว่าได้รับผลกระทบจากการเหมืองทองคำของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) รัฐควรยึดหลักการใดในการพิจารณาว่าจะให้มีเหมืองต่อหรือไม่ และอนาคตของเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ร่วมพูดคุยหาคำตอบกับ “ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” และ “เชิดศักดิ์ อรรถอารุณ”  ติดตามได้ในรายการ ‪‎ถามตรงๆ‬ กับจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559

มอเตอร์ไซค์ไม่มีสิทธิ์

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อประมาณต้นเดือนเมษายน 2559 มีคำสั่งห้ามไม่ให้จักรยานยนต์ใช้สะพานลอยข้ามแยก 39 แห่งและห้ามลงอุโมงค์ 9 แห่ง ซึ่งคำสั่งนี้สร้างความไม่พอใจให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมาก โดยกลุ่มมอเตอร์ไซค์มีการรวมตัวปิดถนนบริเวณสะพานภูมิพลเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม นอกจากนั้นยังไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองในวันที่ 25 เมษายน 2559 ว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ในประเด็นนี้ภาครัฐให้เหตุผลว่าคำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานลอยและลงอุโมงค์มีเจตนาเพื่อลดอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนผู้ใช้จักรยานยนต์อ้างว่าเมื่อเป็นประชาชนเหมือนกันทำไมเขาถึงไม่มีสิทธิ์ใช้สะพานลอยและลงอุโมงค์เหมือนรถยนต์และกฎหมายก็มิได้ระบุห้ามไว้ด้วย นอกจากนั้น การใช้จักรยานยนต์ยังเป็นการช่วยลดความแออัดบนท้องถนน เป็นการเดินทางที่ประหยัด แต่ทำไมจักรยานยนต์กลับไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและต้องถูกรอนสิทธิ์ในที่สุด ที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากและไม่ควรนำไปโยงกับเรื่องความปลอดภัยหรือกฎหมายจราจรใดๆ ให้เสียเวลา คำสั่งห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานลอยและห้ามลงอุโมงค์มีที่มาที่ไปอยู่อย่างเดียวหล่ะครับ คือ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำ มีการเอารัดเอาเปรียบผู้มีรายได้น้อยและมีความไม่เท่าเทียมกัน คนจนที่มีรายได้น้อยที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะจึงไม่มีความสำคัญในสังคมนี้ ไม่มีสิทธิ์ และยังต้องเป็นผู้แบกรับภาระต่างๆ เช่น ค่ารีดไถหรือต้องหาเงินเพื่อส่งให้มาเฟียทั้งหลายเพื่อแลกกับการทำงานในวินมอเตอร์ไซค์ การเป็นห่วงเป็นใยความปลอดภัยของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่ฟังลำบากจริงๆ แต่ก็ยังเอาสีข้างแถกันไปได้หน้าซื่อๆ หากการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกมันไม่ปลอดภัยแล้วทำไมไม่ออกคำสั่งห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานลอยทั่วประเทศไทยเลยหล่ะครับ สะพานนวรัฐที่เชียงใหม่ สะพานสารสินที่ภูเก็ต หรือสะพานศรีสุราษฎร์ที่สุราษฎร์ธานีก็มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นลงทุกวันไม่เห็นมีใครเป็นห่วงเป็นใยบ้างเลย ส่วนการลงอุโมงค์ก็เช่นกัน หากมอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์แล้วมีอุบัติเหตุก็น่าจะประกาศห้ามมอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์ทั้งประเทศไปซะเลยรวมทั้งอุโมงค์ดินแดงหรืออุโมงค์ลอดต่างๆ ที่เชียงใหม่ด้วย แต่ที่สะเทือนใจมากที่สุดและเป็นคำสรุปในตัวมันเองคือคำตอบที่บอกว่า สะพานลอยข้ามแยกและอุโมงค์เหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อมอเตอร์ไซค์…จบมั๊ย ประโยค์นี้ฟังแล้วต้องบอกเลยว่า อึ๊งจริงๆ และไม่เคยคิดเลยว่าข้าราชการของประชาชนจะพูดคำเช่นนี้ออกมาได้ ความหมายคือว่าประชาชนคนไทยด้วยกันที่มีรายได้น้อยและใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศไม่เคยอยู่ในความสนใจของผู้บริหารบ้านเมืองเลย การออกแบบถนน สะพาน หรืออุโมงค์จึงไม่ได้สนใจเลยว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ต้องตากแดดตากฝนหาเช้ากินค่ำเขาจะเดินทางกันอย่างไร […]

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: พื้นที่ป่าไทยรั้งท้ายกลุ่มอาเซียน

ช่วง 41 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าในประเทศไทยหายไปกว่า 37 ล้านไร่ เฉลี่ยแล้วเกือบ 1 ล้านไร่ต่อปี มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและบ­ูรไน สถานการณ์การสูญเสียนี้ยังทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อ ‘พื้นที่ป่า’ ในภาคเหนือกลายเป็น ‘พื้นที่ปลูกข้าวโพด’ เราควรเดินหน้าต่อไปทางไหน ติดตามในช่วง เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธทาง ช่อง ไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศ วันพุธที่ 27 เม.ษ. 2559 ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง –The Biz เศรษฐกิจไทย: ปัญหาเขาหัวโล้นในประเทศไทย –แนวทางทวงคืนผืนป่า กับ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ธรรมชาติมาหานคร ตอน “เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม”

ปัจจุบันมีการพูดถึงการลงทุนทางสิ่งแวดล้อ­มในเชิงความคุ้มค่าอย่างกว้างขวาง เพราะนอกจากจะช่วยภาครัฐประหยัดงบประมาณแล­้วยังทำให้ทุกภาคส่วนได้รับส่วนแบ่งจากการ­พัฒนาอย่างเท่าเทียม แต่หลายครั้งที่การลงทุนทางสิ่งแวดล้อมไม่­เกิดผล และกับหลายข้อสงสัยว่าการมีเขื่อนจะการันต­ีได้หรือไม่ว่าเกษตรกรจะมีน้ำใช้เสมอ รวมถึงการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงว่าคุ้ม­ค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ เราควรเปลี่ยนเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ไปสู­่ทางเลือกอื่นในการพัฒนา เพื่อทำให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างยั่งยื­นและสูงสุดแทนหรือไม่ ร่วมติดตามเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในมุมมองของ ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและ­สิ่งแวดล้อม ทีดีอาร์ไอ ในรายการ: ธรรมชาติมาหานคร ตอน “เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม” ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559

1 2 3 4 5