โครงการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ โครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีประวัติศาสตร์การปรับตัวเป็ […]

กลไกในการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Evaluation Mechanism) ระยะที่ 1

ภาครัฐ มีบทบาทอย่างมากในการจัดบริการทางสังคมด้านต่าง ๆ […]