ผลงานวิจัย จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

โครงการวิจัย

2015

– นณริฏ พิศลยบุตร และจิราภรณ์ แผลงประพันธ์. โครงการศึกษาวิจัยบทบาทของการเคหะแห่งชาติในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากจนในชนบท [อยู่ระหว่างการวิจัย]

2014
– โครงการเกี่ยวกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กยากจน ร่วมกับ UNICEF ประเทศไทย เช่น ศึกษาเรื่องความขัดสนในเด็ก การศึกษาการให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก Icon_PDF

2013
– สมชัย จิตสุชน และจิราภรณ์ แผลงประพันธ์. โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้ Icon_PDF

ก่อนปี 2013
– สมชัย จิตสุชน และจิราภรณ์ แผลงประพันธ์. รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2553 Icon_PDF
– ทีมวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา Icon_PDF
– สมชัย จิตสุชน และจิราภรณ์ แผลงประพันธ์. Child Deprivation in Thailand Icon_PDF

2013
ทีมวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การลงทุนด้านสังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ Icon_PDF

TDRI Quarterly Reviews

– September 2014. Chaiyasit Anuchitworawong, Somchai Jitsuchon, Yos Vajragupta, Jiraporn Plangpraphan, ”Seizing the Moment: Promising Opportunities to Promote Financial Inclusion.” Icon_PDF

– March 2013. Jiraporn Plangpraphan, Somchai Jitsuchon, “Child Poverty in Thailand: A Study Using Non-income and Income Concepts”
Icon_PDF

– March 2001. Acharee Sattarasart, Jiraporn Plangpraphan, Sombat Sae-hae,“Crop price analysis and dry-season land use changes: can it help improve agricultural planning?” Icon_PDF

– June 1998. Ian Coxhead, Jiraporn Plangpraphan, “Thailand’s Economic Boom and Bust, and the Fate of Agriculture” Icon_PDF

จิราภรณ์ในสื่อ

รายการสามัญชนคนไทย : บ้านแตกสาแหรก(ไม่)ขาด (ออกอากาศ วันที่ 9/5/2015)
– แตกประเด็น “แม่วัยใส” เจาะลึก.ประเด็นร้อน (ออกอากาศ วันที่ 15/7/2013)
ลุงแจ่มออนแอร์: “ปัญหาเด็ก” แก้ได้ถ้าผู้ใหญ่ยอมรับความจริง  (ออกอากาศ วันที่ 15/11/2012)

บทความ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ: เงินอุดหนุนเด็กเล็ก: ถึงเวลาต้องมีหรือยัง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ: ร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัย: ก่อนจะสายเกินไป
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ: คนเป็นหนี้คือคนจน? (เขียนร่วมกับสมชัย จิตสุชน)