ห้องสมุด

ห้องสมุดและศูนย์เอกสาร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2529 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย และตรงตามความต้องการแก่นักวิจัยของสถาบัน

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารของสถาบัน มีบริการดังนี้

  • บริการให้ยืม-รับคืน
  • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  • บริการข่าวสารทันสมัย
  • บริการสารสนเทศที่เลือกสรรแล้วว่าตรงกับความต้องการของนักวิจัยแต่ละท่าน
  • บริการสืบค้นฐานข้อมูล
  • บริการขอสำเนาบทความวารสารจากต่างประเทศ
  • บริการตอบคำถาม

ห้องสมุดเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท ก เข้ายืมสิ่งพิมพ์ผ่านการยืมระหว่างห้องสมุด โดยไม่เข้าใช้บริการอื่นๆ ไม่ต้องเสียค่าบำรุงห้องสมุด
ประเภท ข เข้าใช้ห้องสมุดและยืมสิ่งพิมพ์โดยผ่านการยืมระหว่างห้องสมุด เสียค่าบำรุงเป็นรายวัน

ประเภท ข

ประเภท ค เข้าใช้ห้องสมุดและยืมสิ่งพิมพ์โดยสมัครเป็นสมาชิกคราวละ 6 เดือน

การสมัครเป็นสมาชิก

ก. นิสิต นักศึกษา มีหนังสือรับรองสถานภาพจากคณะต้นสังกัด ถึงผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ
ข. หน่วยงาน มีหนังสือแสดงความจำนงจากหัวหน้าหน่วยงาน ถึงผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้ห้องสมุดจำนวนไม่เกิน 3 คน พร้อมทั้งระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว (วันเริ่มต้นและหมดสัญญาการทำงาน)

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

นำหนังสือรับรองจากต้นสังกัดพร้อมทั้งรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว 2 รูป และบัตรประจำตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เมื่อชำระเงินค่าสมาชิกและค่าประกันความเสียหายแล้ว ห้องสมุดจะทำบัตรสมาชิกให้เพื่อใช้เป็นบัตรผ่านเข้ามาใช้และยืมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด

การใช้บริการของห้องสมุด

1. บุคคลภายนอกทั้งที่เป็นสมาชิกราย 6 เดือน และผู้ที่เสียค่าบำรุงเป็นรายวัน มีสิทธิ์ใช้ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของห้องสมุด
2. ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลของห้องสมุด คิดค่าบริการหน้าละ 3 บาท
3. บริการถ่ายเอกสารเฉพาะสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด ยกเว้นสิ่งพิมพ์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและสิ่งพิมพ์บางเล่มที่ระบุห้ามถ่ายเอกสาร ทั้งนี้ห้องสมุดไม่รับถ่ายเอกสารทั้งเล่ม อัตราค่าถ่ายเอกสาร หน้าละ 1 บาท

ระเบียบการยืมและอัตราค่าปรับ

1. บุคคลภายนอกยืมสิ่งพิมพ์ได้คนละ 3 เล่มต่อหนึ่งครั้ง กำหนดเวลายืมเล่มละ 2 สัปดาห์
2. สิ่งพิมพ์ที่อนุญาตให้ยืมได้แก่ หนังสือและสิ่งพิมพ์ของสถาบันต่างๆ ที่ห้องสมุดมิได้ระบุห้ามยืม
3. สิ่งพิมพ์ที่ห้ามยืมได้แก่ หนังสืออ้างอิงทุกประเภท สิ่งพิมพ์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยฉบับที่หนึ่ง หรือเล่มที่ห้องสมุดมีฉบับเดียว วารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน โสตทัศนวัสดุ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ห้องสมุดระบุห้ามยืม
4. ห้องสมุดคิดค่าปรับสิ่งพิมพ์เกินกำหนดส่งเล่มละ 5 บาทต่อ 1 วัน
5. ผู้ใช้ต้องปฎิบัติตามระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด ห้องสมุดสามารถเพิกถอนและ/หรือไม่ต่อสิทธิการใช้ห้องสมุดของบุคคลภายนอกที่ไม่ปฎิบัติตามระเบียบของห้องสมุด

เวลาเปิดบริการ

เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ทรัพยากรห้องสมุด

ครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบัน เช่น เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ การเงิน การค้า การพลังงาน การพัฒนาสังคม การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การศึกษา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ แรงงาน ประชากร สตรีกับการพัฒนา และคอมพิวเตอร์