ถ่ายทอดสด เสวนาสาธารณะ ‘ ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย

 ————————————————-

โครงการเสวนาสาธารณะ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ (Economy of Tomorrow)

‘ ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย: จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร’

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.15-16.00 น. ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล

วัตถุประสงค์

โครงการ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เป็นกิจกรรมพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนทางปัญญาในหมู่นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายและภาคประชาสังคม เกี่ยวกับการร่วมกันออกแบบ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ที่มีความเป็นธรรมทางสังคม ยั่งยืน และมีพลวัต ผ่านเวทีระดมสมอง เสวนาสาธารณะ และการค้นคว้าวิจัย

วงเสวนาสาธารณะ ‘จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร’ เป็นความพยายามอธิบายปรากฏการณ์คอร์รัปชั่นในสังคมไทย ผ่านมุมมองทางเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขจัดคอร์รัปชั่น โดยพยายามหาคำตอบต่อคำถามสำคัญต่อไปนี้
– ปัญหาคอร์รัปชั่นสะท้อน ‘อาการ’ ของโรคในสังคมไทยอะไรบ้าง
– ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์รัปชั่น การผูกขาด ระบบอุปถัมภ์ และการสร้างประชาธิปไตย คืออะไร
-ประชาธิปไตยมีความสำคัญและจำเป็นต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างไร
– ทำไมการแก้คอร์รัปชั่นกับการสร้างประชาธิปไตยต้องไปด้วยกัน
– การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นด้วยวิถีทางประชาธิปไตยมีแนวทางใดบ้าง

กำหนดการ

13.15 น. ลงทะเบียน

13.30-16.00 น. เสวนาสาธารณะ ‘ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย: จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร’

– Mr. Marc Saxer มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
– ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
– ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ดร. ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ผศ. ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์