New Home – test

annualcon23
thinkx2
เป้าหมายโลกร้อนไทย…
ช้ากว่าใครในภูมิภาค
hot issue 2
thinkx2
แพลตฟอร์มนโยบายข้าวและผักผลไม้ไทย
article 1
'กฎหมายใหม่' กำกับธุรกิจแพลตฟอร์ม-คุ้มครองผู้ใช้บริการ
สลิลธร ทองมีนสุข | นภสินธุ์ คามะปะโส | รัศมีจันทร์ เสาวคนธ์
article 2
การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร:
แก้โจทย์ 'ขยะ' บน 'เกาะเสม็ด'
สำเร็จได้อย่างไร
นิพนธ์พันธุ์ ศศิธร | กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ | ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล
hot issue 2
previous arrow
next arrow

บทความ

Policy Pop up – Infographics

บทความ

Covid-19 Policy Watch เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกําหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

Covid-19 Policy Watch เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกําหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณาธิการเรื่อง: วิโรจน์ ณ ระนอง ที่มา: ปรับจาก บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ของ “โครงการย่อย 3: โครงการ COVID-19 Policy Watch เฟส 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19...

โครงการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ โครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

โครงการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ โครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ โครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดย...

logo

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 02-718-5460 โทรสาร 02-718-5461-2

cc-icon

สงวนลิขสิทธิ์ เอกสารเผยแพร่ทุกชิ้นสงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต
Creative Commons ดูรายละเอียดสัญญา   เว็บโดย: ไวไวซอฟต์