ผลงานวิจัยดร. นณริฏ พิศลยบุตร

โครงการวิจัย

2014

– นณริฏ พิศลยบุตร และจิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์. 2557. การขยายเวลาทำงาน สำหรับกลุ่มแรงงานอายุ 50-59 ปีที่ออกจากงานก่อนกำหนด เพื่อลดผลกระทบของสังคมสูงวัย. Icon_PPT

2013

– ทีมวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556. โครงการวิจัยเรื่องโอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน. Icon_PPT

– ทีมวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2556. โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย. Icon_PPT

– นณริฏ พิศลยบุตร และ ภาณุฑัต สัชฌะไชย. 2556. ปัจจัยกำหนดและผลกระทบของการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย. Icon_PDF Icon_PPT

– นณริฏ พิศลยบุตร. 2556. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง. Icon_PPT

2012

– นณริฏ พิศลยบุตร และจิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์. 2555. การพัฒนาทางเทคโนโลยี สังคมผู้สูงอายุ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย. Icon_PDF Icon_PPT

– นณริฏ พิศลยบุตร และ ภาณุฑัต สัชฌะไชย. 2555. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทยรายสาขากับการแข่งขันในระดับโลก. Icon_PDF Icon_PPT

– สมชัย จิตสุชน นณริฏ พิศลยบุตร ยศ วัชระคุปต์ และนันทพร เมธาคุณวุฒิ. 2555. โครงการวิจัยนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง. Icon_PDF Icon_PPT

2011

– สมชัย จิตสุชน นันทพร เมธาคุณวุฒิ นณริฏ พิศลยบุตร และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์.2554. การศึกษาแนวทางสนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย.  Icon_PPT

TDRI Quarterly Reviews

– September 2013. Thailand’s Economic Growth after 1992: Was that Growth Pro-poor?. Icon_PDF

– March 2012. Growth Accounting: Its Past, Present and Future. Icon_PDF

ผลงานด้านการตรวจสอบและประเมินนโยบาย ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการ การเงิน การคลังและงบประมาณ วุฒิสภา

– นโยบายประชานิยม Icon_PDF

– ความห่วงใยนโยบายประชานิยมต่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย Icon_PDF

– ผลกระทบโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลต่อเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยในระยะยาว Icon_PDF

ดร. นณริฏในสื่อ

– Big Dose: ประเทศไทยกับ “กับดักรายได้ปานกลาง

สถานีทีดีอาร์ไอ “กับดักรายได้ปานกลาง”