puey-ungpakorn-medal

รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์
สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ซึ่งมีอายุไม่เกิน 45 ปีที่สามารถผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงดลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการทำงานวิชาการ รางวัลนี้ริเริ่มมาจากดำริของนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่วงการเศรษฐศาสตร์ให้การยอมรับเป็นอย่างสูงคือ ดร.อัมมาร์ สยามวาลา ซึ่งปรารถนาจะเห็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูง ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความตื่นตัวให้แก่วงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นที่น่ายินดีที่แนวคิดริเริ่มดังกล่าวได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย 7 สถาบัน อันได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ตลอดจนได้รับความสนับสนุนอย่างแข็งขันจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติทั้งด้วยชื่อของรางวัลและด้วยกระบวนการในการกลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัล  โดยชื่อของรางวัลนั้นได้ตั้งตามชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการเศรษฐศาสตร์ไทย ดังที่ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ กล่าวถึงว่า ท่านเป็น

“บุคคลที่ซื่อสัตย์พอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้…นักวิชาการที่เป็นมิ่งขวัญของนักวิชาการทุกคน นักเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการให้สังคมเป็นธรรมมากขึ้น ผู้เลื่อมใสในระบบประชาธิปไตยด้วยวิญญาณและการกระทำ คนไทยที่รักเมืองไทย และอุทิศตัวเพื่อรับใช้ชาติตลอดชีวิต”     

ความทรงคุณค่าของรางวัลสะท้อนให้เห็นจากกระบวนการกลั่นกรองที่เข้มงวด เริ่มจากการเสนอชื่อโดยสถาบันวิชาการต่างๆ ไม่เกินสถาบันละ 2 คน จากนั้นรายชื่อดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติในเบื้องต้น ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิชาการ ซึ่งต้องอ่านงานวิชาการโดยละเอียดเพื่อตัดสินว่านักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ผู้ใดสมควรได้รับรางวัล ทั้งนี้ รายชื่อของคณะกรรมการแต่ละชุดจะไม่เปิดเผย และจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีการเสนอชื่อนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ จากนั้นคณะกรรมการจะประชุมร่วมกันเพื่อลงมติเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลให้กับสถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบถึงจะเป็นที่สุด

ความทรงคุณค่าของรางวัลยังเกิดจากหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การมอบรางวัลจะมีขึ้นทุกๆ 2 ปี เช่นเดียวกับรางวัล John Bates Clark Medal ของสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่การมอบทุกปี โดยในครั้งใดที่ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก็จะไม่มีการมอบรางวัลในครั้งนั้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงอย่างแท้จริง 

รางวัลป๋วย อึ้งภากรณ์

สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

ประจำปี 2566

คำประกาศเกียรติคุณ

รศ.ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ประชากรและ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ซึ่งสามารถนำเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับการวิจัยแบบสหวิทยาการในด้านสุขภาพ ประชากร การคุ้มครองทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

สามารถตั้งโจทย์วิจัยที่น่าสนใจภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่รัดกุม และนำข้อมูลการสำรวจระดับจุลภาคและข้อมูลทุติยภูมิมาทดสอบทฤษฎี โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางสุขภาพของคนกับผลลัพธ์ทางสังคมและนโยบายสาธารณะ  ผลงานวิจัยให้องค์ความรู้เชิงประจักษ์ที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน   

ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำของโลก มีผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทั้งประเทศไทย ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ และประเทศพัฒนาแล้ว ผลงานจำนวนมากได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูงทั้งในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการ

ความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีคุณูปการต่อวงการวิชาการและมีประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของ รศ.ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์ ทำให้สถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน มีมติมอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ให้แก่ รศ.ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการต่อไป และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการคุณภาพสูง  

 

รางวัลป๋วย อึ้งภากรณ์

สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

ประจำปี 2564

ดร. โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ จันทร์วิไลศรี

คำประกาศเกียรติคุณ

ดร. โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ จันทร์วิไลศรี เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาและการเกษตร  ดร. โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ จันทร์วิไลศรี สามารถตั้งโจทย์วิจัยที่ชัดเจนภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่รัดกุม และสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และข้อมูลสำรวจภาคสนามระดับจุลภาค (Microdata) มาทดสอบข้อสันนิษฐาน โดยอาศัยวิธีการศึกษาและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่หลากหลาย ทันสมัยและเป็นสากล เพื่อศึกษาปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยในหลายบริบท ผลงานวิจัยได้แสดงถึงการผสมผสานองค์ความรู้ที่ทันสมัย และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) มาวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีคุณูปการต่อวงการวิชาการเศรษฐศาสตร์ไทยและมีนัยสำคัญต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ดร. โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ จันทร์วิไลศรี มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยเคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ และมีผลงานวิจัยร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำในสาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และช่วยยกระดับงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ไทยให้ทัดเทียมระดับสากล

ความสม่ำเสมอในการผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก รวมถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับองค์กรชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งของ ดร. โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ จันทร์วิไลศรี แสดงให้เห็นถึงฉันทะและความมุ่งมั่นทางวิชาการ  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน จึงมีมติมอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ให้แก่ ดร. โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ จันทร์วิไลศรี เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการคุณภาพสูงต่อไป

 

ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

คำประกาศเกียรติคุณ

ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้านการเงินระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม   ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ สามารถตั้งโจทย์วิจัยจากปัญหาจริง โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันในหลายสาขาวิชา และสามารถเสนอแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์บนพื้นฐานของคณิตศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการลดปัญหาความล้มเหลวของตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเกิดจากความไม่สมมาตรของข้อมูล และประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อประเมินมูลค่าสินค้าและบริการที่ไม่ได้ซื้อขายกันผ่านตลาดโดยการใช้ข้อมูลความพึงพอใจในชีวิต ตลอดจนนำเสนอแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการปรับตัวในภาคเกษตรและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   ผลงานวิจัยให้ความรู้ที่ลุ่มลึกในเชิงวิชาการและมีนัยสำคัญต่อการดำเนินนโยบายของประเทศ 

ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ร่วมกับนักวิชาการของหลายมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำในสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ความสุข  ผลงานเหล่านี้ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และช่วยยกระดับงานวิจัยของนักวิจัยไทยให้ทัดเทียมระดับสากล

ความสม่ำเสมอในการผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก รวมถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศของ ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทางวิชาการและความสนใจในการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน จึงมีมติมอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ให้แก่ ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการต่อไป และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการคุณภาพสูงต่อไป

 

ทำเนียบผู้ได้รับรางวัล

ปี 2562

ผศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช

ผศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

ประจำปี 2562

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่ทำการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อการผลิตในภาคการเกษตร และผลกระทบของการใช้ที่ดินต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโจทย์ที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและสังคมโลก 

งานวิจัยของผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช มีจุดเด่นที่ตั้งโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงได้อย่างน่าสนใจ เลือกใช้เครืองมือทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม อธิบายประเด็นได้อย่างลึกซึ้งและสร้างพลังทางความคิดให้แก่ผู้อ่าน ผลงานวิจัยมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางนโยบายด้านการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ผลิตผลงานวิจัยทั้งเดี่ยวและร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำทางด้านเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอผลวิจัยในเวทีวิชาการทั้งในไทยและนานาชาติ รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบบทความในวารสารวิชาการไทยและนานาชาติจำนวนมาก 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช มีบทบาทสำคัญในกระบวนการกำหนดนโยบาย ทั้งในแง่การทำวิจัยการประเมินนโยบายสาธารณะและการนำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ  

การทำวิจัยร่วมกับนักวิชาการชั้นนำจากต่างประเทศและการผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอของ ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช แสดงให้เห็นถึงฉันทะทางวิชาการและความสามารถทางวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการจึงมีมติมอบ  “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ให้แก่ ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการคุณภาพสูงต่อไป

UP

ปี 2560

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ปี 2558

ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง

ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า

คำประกาศเกียรติคุณ

รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

ประจำปี 2558

ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ที่ทำการวิจัยเชิงทฤษฎีเพื่อศึกษาถึงความล้มเหลงของตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกและปัญหาอสมมาตรของข้อมูล จุดเด่นของ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่วงวิชาการโดยอาศัยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อน ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง สามารถนำไปใช้อธิบายถึงความล้มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกและปัญหาอสมมาตรของข้อมูลในหลายบริบทที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนในระบบตลาดและตลาดการเงิน  

ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง มีผลงานวิจัยร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และช่วยยกระดับงานวิจัยของนักวิจัยไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล 

ความสม่ำเสมอในการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศและผลงานวิชาการคุณภาพสูงจำนวนมากของ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง แสดงให้เห็นถึงฉันทะทางวิชาการและความสนใจในการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน จึงมีมติมอบ  “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ให้แก่ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการคุณภาพสูงต่อไป

UP

ปี 2556

รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวอย่างงานวิจัย
Regulatory Reform and Economic Performance in US Electricity Generation
Agricultural Productivity Growth in the European Union and Transition Countries
Agricultural Productivity Growth in Traditional and Transitional Economies in Asia
Agricultural Efficiency, Technical Change and Productivity in China
Investigating Agricultural Productivity Improvements in Transition Economies

คำประกาศเกียรติคุณ

รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

ประจำปี 2556

รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของผลิตภาพ (productivity) ในภาคการผลิตในระดับแนวหน้า จุดเด่นของ รศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คือการตั้งโจทย์วิจัยที่ชัดเจนภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่รัดกุม และสามารถนำข้อมูลระดับจุลภาคมาทดสอบทฤษฎี  โดยวิธีการทางเศรษฐมิติที่เป็นสากล ในหลายบริบททั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

แบบจำลองในการวัดและแยกผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของผลิตภาพที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยของ รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายสำหรับภาคการผลิต เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาผลิตภาพของภาคการผลิตเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

ความสม่ำเสมอในการผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงจำนวนมากของ รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ได้แสดงให้เห็นถึงฉันทะทางวิชาการและความสนใจในการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน จึงมีมติให้มอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น”  เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานทางวิชาการต่อไป และเพื่อเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงดลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการทำงานวิชาการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

UP

คำประกาศเกียรติคุณ

รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

ประจำปี 2554

ดร.ปิติ ดิษยทัต เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงิน และเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศในแง่มุมต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยศึกษาถึงเรื่องดังกล่าวทั้งในกรณีของไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของธนาคารกลางในการเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนประเด็นใหม่ๆ ที่มีความสำคัญในปัจจุบัน เช่น ข้อจำกัดของมาตรการด้านนโยบายการเงินที่ธนาคารกลางนำมาใช้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน นัยและบทบาทของการเกิดฟองสบู่ในตลาดสินทรัพย์และความไม่สมดุลทางการเงินต่อการกำหนดนโยบายการเงิน

ดร.ปิติ สามารถตั้งโจทย์วิจัยได้ชัดเจน ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของความรู้ที่มีอยู่ซึ่งนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยทำให้เกิดเข้าใจทั้งในเชิงทฤษฎี และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการเงินได้อย่างเหมาะสม

ดร.ปิติ เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความรักและทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัยอย่างสม่ำเสมอ ดังจะเห็นได้จากผลงานคุณภาพสูงที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา

คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน จึงมีมติให้มอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี 2554 เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานทางวิชาการต่อไป และเพื่อเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงดลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการทำงานวิชาการในประเทศไทยอย่างสืบเนื่องต่อไป

UP

ปี 2552

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คำประกาศเกียรติคุณ

รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

ประจำปี 2552

คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน มีมติให้มอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี 2552 เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานทางวิชาการต่อไป และเพื่อเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงดลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการทำงานวิชาการในประเทศไทยอย่างสืบเนื่องต่อไป

UP

คำประกาศเกียรติคุณ

รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

ประจำปี 2550

คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน มีมติให้มอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี 2550 เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานทางวิชาการต่อไป และเพื่อเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงดลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการทำงานวิชาการในประเทศไทยอย่างสืบเนื่องต่อไป

UP