การสมัครงาน/การฝึกงาน

การรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (คลิ๊ก)


การรับสมัคร นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ


ความก้าวหน้า

สถาบันฯ มุ่งส่งเสริมนักวิจัยใหม่ให้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานวิจัย เพื่อให้พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานวิจัยเฉพาะด้านต่อไป รวมทั้งมีส่วนช่วยกำหนดบทบาททิศทางงานของสถาบันในอนาคต ตลอดจนเป็นผู้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นเชิงนโยบายระดับชาติด้วย


ค่าตอบแทน/ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ ทุนการศึกษา

1. ค่าตอบแทน                                     
   โครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของทีดีอาร์ไอมีความยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของงานของนักวิจัย
2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
   (1) กองทุนประกันสังคม
   (2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   (3) สวัสดิการรักษาพยาบาล/ ค่าทันตกรรม
   (4) สวัสดิการด้านการพัฒนาบุคลากร 
   (5) สวัสดิการด้านกีฬา
   (6) รถสวัสดิการรับ-ส่ง พนักงาน
   (7) กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
   (8) กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
       ฯลฯ
3. ทุนการศึกษา
   (1) ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ระดับปริญญาเอก)
   (2) ทุนการศึกษาโดยองค์กรชั้นนำจากต่างประเทศ

การสมัครงาน/ การติดต่อ-สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครงาน โดยระบุ ตำแหน่งงาน เงินเดือนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-718-5460 ต่อ 210, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครงานควรนำส่ง เอกสารสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่ต้องการ
และ วันที่สามารถเริ่มงานได้ ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครงาน