ประกาศผลโครงการ Redesigning Thailand “เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020”

ประกาศผลโครงการ Redesigning Thailand  “เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020”

DSC04986

รางวัลชนะเลิศได้แก่

คุณพีชนา เลิศฤทธิ์เดชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณฐิติพร ศิริคุรุรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณภัทรพล ปิยะโรจนานุกุล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DSC04954

รองชนะเลิศ ได้แก่

คุณนาอีม แลนิ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณพลพัต อมรรัตนเกศ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณศิวัช บุญกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DSC04952

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีสองทีม ได้แก่

คุณวศิน วชิรดิลก  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณนิจชญา มีประเสริฐสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณมัญชุพร เตชะชัยอนันต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DSC04948

คุณนรภัทร สีสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณณัฐพงศ์ นาคแก้ว  คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุทธิรักษ์ สันง๊ะ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DSC04950

และรางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่

คุณรพีรุจ เที่ยงธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณฉัตรชัย พุ่งพวง คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณกัญญ์วรา ธาราวดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

DSC04956

 

TDRI ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่รอบแรกจนถึงกิจกรรมในวันตัดสิน และติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ Redesigning Thailand “เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020” ได้ทาง facebook.com/tdri.thailand