Road Safety

ย้อนดูสถิติ
เจ็บ-ตายบนถนนไทย ปี 2564 – 2565

เดินหน้าสู่เป้าหมายลดผู้เสียชีวิตก่อนปี 2570

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก จากการสำรวจขององค์กรอนามัยโลก (ข้อมูลปี 2561) และได้มีความพยายามในการลดอุบัติเหตุด้วยมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งคือการตั้งเป้าหมายการลดอุบัติเหตุร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ โลจิสติกส์ และดิจิทัล เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนก่อนปี 2570 ที่จะถึงในอีก 5 ปีข้างหน้านี้

ทีดีอาร์ไอร่วมติดตามประเมินผลตัวชี้วัดสะท้อนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนของไทย สรุปข้อมูลภาพรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2563-2565 รวมถึงแสดงข้อมูลประเมินผลตัวชี้วัดรายจังหวัดบนหน้าเว็บไซต์ โดยการรวบรวมข้อมูลการบูรณาการจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาใช้วิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อเป็นทิศทางให้กับองค์กรส่วนจังหวัดและภูมิภาคในการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน

ในทศวรรษที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย

คนต่อปี

(ที่มา : ข้อมูลปี 2555 – 2564 ฐานข้อมูลการบูรณาการจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน)

ในทศวรรษที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บสาหัส
จากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย

คนต่อปี

(ที่มา : คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปี 2560-2564)
หมายเหตุ: ปรับปรุงจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสจากข้อมูลบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ข้อมูลปี 2563-2564)

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2563 – 2564 ที่เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 แต่ผู้เสียชีวิตอาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหากไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนที่เข้มงวดเพียงพอ และในจำนวนนี้มีกลุ่มเสี่ยงที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

3 กลุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

เป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ...

ในทศวรรษที่ผ่านมา มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 74.5 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด และกว่า 1 ใน 3 เป็นเยาวชน อายุ 15-24 ปี โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ผู้สูงอายุ

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุด ...

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 17.93 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

คนเดินเท้า

เกิดความสูญเสียบ่อยครั้งในเขตเมือง ...

เป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่เกิดความสูญเสียบ่อยครั้งในเขตเมือง
มีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นอันดับที่ 3 รองจากผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของผู้เสียชีวิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ที่มา : ข้อมูลการบูรณาการจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2564 

เป้าหมายปี 2570

อัตราผู้เสียชีวิตต้องลดลงเหลือ

คน ต่อแสนประชากร

เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือเท่ากับ 12 คนต่อประชากรแสนคน หรือ 8,478 คน ในปี 2570 เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ โลจิสติกส์ และดิจิทัล อีกทั้งเป็นเป้าหมายของแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570)

กำหนดให้ปีตั้งต้นในการคำนวณเป้าหมายคือ ปี 2563 โดยวิเคราะห์จากระดับความรุนแรงของสถานการณ์อุบัติเหตุ และตั้งเป้าหมายให้ระหว่างปี 2566 – 2570 ต้องลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือเท่ากับ 12 คนต่อประชากรแสนคน อีกทั้งต้องมีการกระจายเป้าหมายไปสู่ระดับจังหวัดในอัตราที่แตกต่างกัน

ปีตั้งต้น 2563

เป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน

คน ต่อแสนประชากร

อัตราผู้เสียชีวิตจริง

คน ต่อแสนประชากร

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมทั่วประเทศ

17,831 คน

ปีเริ่มตั้งเป้า 2564

เป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน

คน ต่อแสนประชากร

อัตราผู้เสียชีวิตจริง

คน ต่อแสนประชากร

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมทั่วประเทศ

16,957 คน

เป้าหมายผู้เสียชีวิตไม่เกิน 16,494 คน
เกินเป้า 463 คน

ปีปัจจุบัน 2565

เป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน 

คน ต่อแสนประชากร

อัตราผู้เสียชีวิตจริง

คน ต่อแสนประชากร

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมทั่วประเทศ

14,854 คน

(ข้อมูล Q3 : กันยายน 2565)

เป้าหมายผู้เสียชีวิตไม่เกิน 11,375 คน
เกินเป้า 3,479 คน

ทุกจังหวัดในประเทศไทยมีเป้าหมาย

มุ่งสู่การลดอัตราการเสียชีวิต

แต่ละจังหวัดมีเป้าหมายการลดอัตราผู้เสียชีวิตต่างกัน ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในจังหวัดนั้นๆ โดยประเมินจากอัตราการเสียชีวิตในปีตั้งต้นที่ 2563 และกำหนดให้ต้องมีอัตราที่ลดลงทุกปี เพื่อให้ค่าเฉลี่ยระดับประเทศบรรลุเป้าหมาย 12 คนต่อแสนประชากร ในปี 2570

ติดตามผลปี 2565 สู่เป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ยอดผู้เสียชีวิตสะสม
รวมทั่วประเทศ (ปี 2565)

หน่วยคน (ข้อมูลปี 2565 Q1-3)

5 จังหวัดยอดผู้เสียชีวิตสูงสุด

จังหวัดที่ลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดประเมินการลดอุบัติเหตุทางถนน

รถยนต์

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ใช้รถยนต์

• ในปี 2563 จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตขณะขับรถยนต์สูงที่สุด 3 อันดับ คือกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ชลบุรี / • 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตจากรถยนต์อยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี

รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์

• ในปี 2563 จังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ชลบุรี / • เป็นตัวชี้วัดที่จังหวัดต่างๆ ยังไม่สามารถทำได้ตามเป้า โดยมีมากถึง 63 จังหวัดที่ยังทำไม่สำเร็จ

จักรยาน

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ใช้รถจักรยาน

• ผู้เสียชีวิตจากการขับขี่จักรยานครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป / • ในปี 2563 จังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ร้อยเอ็ด ชลบุรี และ กาฬสินธุ์กับลำปาง

คนเดินเท้า

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนเดินเท้า

• จังหวัดที่มีคนเดินเท้าเสียชีวิตมากที่สุดในปี 2563 คือ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และฉะเชิงเทรา
/ • การเสียชีวิตจากการเดินเท้าสะท้อนให้เห็นปัญหาทางเท้าไม่ปลอดภัย รถคู่กรณีที่ชนมักเป็นรถปิกอัพ และรถเก๋ง

ผู้สูงอายุ

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

• ในปี 2563 จังหวัดที่มีผู้สูงอายุเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุด คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด
/ ในแต่ละปีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 ต่อปี จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงต้องให้ความสำคัญกับการขับขี่ของผู้สูงอายุบนท้องถนน

เยาวชน

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นเยาวชน 15-24 ปี

• ร้อยละ 34.4 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อยู่ในช่วงอายุ 10-29 ปี ซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียของประเทศในแง่ของกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบอาชีพขับรถขนส่ง

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นประกอบอาชีพขับรถ

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารเฉลี่ยปีละ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีและมีสาเหตุมาจากตัวผู้ขับขี่ / • จังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และปราจีนบุรี

ประเมินผลจากตัวชี้วัดเพื่อติดตามเป้าหมายทั่วประเทศ
(ปี 2564 – 2565 : Q1-3)

จำนวนจังหวัดที่ทำได้ตามเป้าหมายการลดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละตัวชี้วัด สะท้อนผลของมาตรการทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ที่มีต่อจำนวนผู้เสียชีวิตจากการเดินทางประเภทต่างๆ รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตในกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุและเยาวชน

ข้อมูลรายจังหวัด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

ประเมินผลจากตัวชี้วัดเพื่อติดตามเป้าหมายรายจังหวัด
(ปี 2564 – Q3/2565)

การประเมินผลตัวชี้วัดรายจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินมาตรการในระดับพื้นที่รายไตรมาส และชี้วัดว่ามาตรการใดควรทำอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น