ศุภวิชญ์ สันทัดการ

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลsuphawit@tdri.or.th