จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลtuang@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 362
หัวข้อวิจัยPoverty and Income distribution, Social Welfare
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา

จิราภรณ์ แผลงประพันธ์มีความเชี่ยวชาญในการการวิเคราะห์โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ฐานข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-economic survey: SES) ฐานข้อมูลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร (labor force survey: LFS) ฐานข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) และมีความชำนาญในงานภาคสนาม เช่น การจัดเก็บแบบสำรวจ การจัดประชุม focus group

จิราภรณ์ เคยศึกษา ปรับปรุง และจัดทำเส้นความยากจนเพื่อใช้เป็นเส้นความยากจนทางการให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) 2 รอบ (ฐานปี 2545 และ 2555) รวมทั้งศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับความยากจนและการกระจายรายได้ของไทย

นอกจากนั้น จิราภรณ์เคยศึกษาเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านของการเคหะ