นพนันท์ ตรียุทธวัฒนา

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมล์nobpanun@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 431