ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล

ตำแหน่งที่ปรึกษา นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
อีเมลpawin@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 361
เลขานุการวิไล ทิวากรโกมล