พรรษรัตน์ พัชราพันธุ์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลphansarat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 354