ปิยธิดา กันปาน

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมล์piyatida@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 413
สาขาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม