พรพิมล ตินะน้อย

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมล์pornpimol@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 332