ดร. สมชัย จิตสุชน

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
อีเมลtao@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 361
เลขานุการวิไล ทิวากรโกมล
หัวข้อวิจัยMacroeconomics, Inclusive Growth, Poverty, Social Welfare
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา

ดร. สมชัย จิตสุชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  มีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านความยากจนและการกระจายรายได้ ระบบสวัสดิการ เศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงินการคลัง การปฏิรูประบบการคลัง ปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง และอื่น ๆ

ดร. สมชัย มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาครัฐในหลากหลายฐานะ เช่นเป็น กรรมการนโยบายการเงิน กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในองค์การมหาชน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ กรรมการธนาคารออมสิน

เคยเข้ารับการอมรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ Director Certification Program ตลอดจนเป็นผู้บรรยายประจำในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารชั้นสูงเช่นสถาบันพระปกเกล้า กพ. วปอ. และหลักสูตรผู้สื่อข่าวสถาบันอิศรา

ดร. สมชัย จบปริญญาตรีและโท (เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก The University of British Columbia ประเทศแคนาคา

Download (PDF, 9.33MB)