ทรรศิกา สิงห์ตุ้ย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้และสื่อสาธารณะ
อีเมลthatsika@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 477