ทิพวัลย์ แก้วมีศรี

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์tkm@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 414
สาขาวิจัยการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
CV (Eng)Download