วิมลรัตน์ เหมือนกูล

ตำแหน่งเลขานุการ (ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์) และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อีเมลwimolrat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 430