ญาธินี ตันติวิวัฒน์

ตำแหน่งผู้จัดการด้านงานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
อีเมลyatinee@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 477