ญาธินี ตันติวิวัฒน์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
อีเมลyatinee@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 477