ผลงาน ดร.สุเมธ องกิตติกุล

โครงการวิจัย

2015

 • การปรับปรุง แก้ไข และจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2014

 • การประเมินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) สนับสนุนทุนวิจัยโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
 • การติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
 • “Thailand Country Study” for ERIA Research Project Working Group on “Towards Responsive Regulations and Regulatory Coherence in ASEAN and East Asia: Deconstructing Effective and Efficient Regulatory Management Systems” สนับสนุนทุนวิจัยโดย  Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

2013

 • การวิจัยกรอบและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2012

2011

 • โครงการศึกษา “มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจำทาง: การกำหนดมาตรฐาน การบังคับใช้ และการตรวจสอบ” สนับสนุนทุนวิจัยโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
 • โครงการศึกษาทบทวนผลงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • Comparative Infrastructure Development Assessment of the Kingdom of Thailand and the Republic of Korea สนับสนุนทุนวิจัยโดย  Export-Import Bank of Korea (KEXIM) และ Asian Development Bank (ADB)

2010

 • แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการการศึกษาวิจัยตลอดจนติดตามประเมินผลเพื่อเสนอแนวทางนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการผลิต การค้า และการลงทุน สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
 • โครงการศึกษาต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจำทาง สนับสนุนทุนวิจัยโดย กรมการขนส่งทางบก
 • ERIA Study to Further Improve the ASEAN Economic Community (AEC) Scorecard: Thailand Country Study สนับสนุนทุนวิจัยโดย Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
 • Sharing the Benefits from Transportation Linkages and Logistics Improvements in the GMS: A Study of the East-West and North-South Corridor  สนับสนุนทุนวิจัยโดย International Development Research Centre (IDRC)

2009

 • การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน้ำ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • การศึกษาเพื่อการปรับโครงสร้างสาขาการขนส่งทางรถไฟของประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2008-2009

 • การศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • Mekong-India Economic Corridor Development–Concept Paper สนับสนุนทุนวิจัยโดย Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

2007-2008

 • การศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • โครงการเฝ้าระวังระเบียบของรัฐ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกและระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • International Infrastructure Development in East Asia: Toward Effective and Balanced Regional Integration – Thailand Study สนับสนุนทุนวิจัยโดย Institute of Development Economic (IDE), Japan Economic and Trade Relationship Organization (JETRO)
 • Road Map for Road Pricing Implementation in Thailand: Decision Making Context สนับสนุนทุนวิจัยโดย Asian Transportation Research Society (ATRANS)

2007

 • การศึกษาผลกระทบของการเจรจาเขตการค้าเสรีต่อแรงงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ นับสนุนทุนวิจัยโดย กระทรวงแรงงาน