บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกร […]

การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าเพื่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ เสนอรายงาน “โครงการการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า” เมื่อต้นปี 2555 รายงานฉบับดังกล่าวเสนอสภาพปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่รัฐวิสาหกิจบางแห่งประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน และมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 แต่กลับได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลภายใต้มาตรา 4(2) แห่งพระราชบัญญัติฯ

1 2