แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (โครงการวิจัยย่อยที่ 3 อุปสงค์ของการมีที่อยู่อาศัยในระยะปานกลางถึงระยะยาวที่สอดรับกับสถานการณ์สังคมสูงวัยของไทย)

“ที่อยู่อาศัย” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสําคัญต่อกา […]