บทสรุปผู้บริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญสําหร […]

บทสรุปผู้บริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดทำ โครงการจ […]