กลไกในการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Evaluation Mechanism) ระยะที่ 1

ภาครัฐ มีบทบาทอย่างมากในการจัดบริการทางสังคมด้านต่าง ๆ […]