“เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช. – สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชั่น “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”

“ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย จนแม […]