จากต้นสาย ถึงปลายทาง “ปฏิรูปรถเมล์ไทย”

บทสัมภาษณ์ จากต้นสาย ถึงปลายทาง “ปฏิรูปรถเมล์ไทย” จะพาไปสำรวจเส้นทางอันยาวไกลของ การปฏิรูปรถเมล์ แล้วแวะระหว่างทางเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่ยังขาดหายไประหว่างทางที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ปลายทางการปฏิรูปไกลออกไป ติดตามจากดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ  

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่านของนโยบายยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) ต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม ภาคการเกษตร และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ […]

1 2 3 12