การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 1 การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลด […]

ปี 2548 “สู่สังคมสมานฉันท์”

กลุ่มที่ 1 ความสมานฉันท์บนความแตกต่างทางวัฒนธรรม และชาต […]

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2544 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน”

เอกสารทั่วไป 1. ความยากจนและนโยบายสาธารณะ  โดย World Ba […]