การปรับปรุงนโยบายการแข่งขันของประเทศ

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบกฎหมายและนโยบายการแข่งขันในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา 2) ศึกษาการแข่งขันในตลาดภาคการผลิตและบริการทางการเกษตร 3) ประเมินผลกระทบของข้อจำกัดการแข่งขันต่อต้นทุนการผลิตและอัตรากำไร และ 4) ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการแข่งขันในตลาดที่เลือก