สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการประเมินความเป็นไปได๎ทางการเงินของระบบสวัสดิการ
พื้นฐาน ในรูปแบบและระดับตําง ๆ ที่เป็นข๎อสรุปจากการสอบถามความเห็นประชาชน คณะกรรมการ
สวัสดิการสังคมระดับจังหวัด ตลอดจนผู๎ เชี่ยวชาญ ผู๎กาหนดและผู๎ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางสร๎างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐานถ๎วนหน๎าที่เสนอ อีกทั้งอภิปรายแนวทางการบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมเพื่อสร๎างความยั่งยืนและเทําเทียมของระบบสวัสดิการ

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่การปฏิรูประบบความรับผิดชอบ

ระบบการศึกษาไทยมีปัญหาคุณภาพตกต่ำ แม้จะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ตั้งแต่การปฏิรูปรอบแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนมาถึงการปฏิรูปรอบที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2552 ก็ยังไม่สามารถทำให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จาก ผลการสอบทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศของนักเรียนไทยอยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอด