TDRI Public Policy

Research Program

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดำเนินการวิจัยเชิงนโยบายในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนริเริ่มการวิจัยเอง เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

ปัจจุบัน ทีมวิจัยของทีดีอาร์ไอ มีทั้งหมด 16 ทีม ทำงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญ ดังนี้

AI AND BIG DATA

EDUCATION REFROM

GOOD REGULATORY

EDUCATION REFROM

HUMAN RESOURCES

MODERN AGRICULTURE

INNOVATION POLICY
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SOCIAL DEVELOPMENT

INCLUSIVE DEVELOPMENT

SOCIAL SECURITY

MACRO ECONOMICS AND APPLIED ECONOMICS

RESOURCE SUSTAINABILITY & GREEN DEVELOPMENT

SUSTAINABLE ENERGY

INTERNATIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT

LAW FOR DEVELOPMENT

ร่วมงานกับเรา

นักวิจัย นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว

ลักษณะงาน

  • ถอดบทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง
  • ออกแบบ เรียบเรียง สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนระดับประเทศ

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ และมี passion อยากให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ชอบการตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ และ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)
  • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel ฯลฯ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้

วิธีการสมัคร

กรุณาส่ง (1) Cover Letter (2) CV (3) หลักฐานการศึกษา และ (4) ผลงานต่างๆ เช่น งานเขียนบทความ งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ Click  หรือ hr@tdri.or.th   ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565                   


สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

– CV

– หลักฐานการศึกษา

– ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน       ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)         มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครฝึกงานควรนำส่ง เอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)          ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครฝึกงาน

AI And Big Data

ใช้ AI และ BIG DATA เพื่อออกแบบนโยบายสาธารณะที่ดี

Team Member

Somkiat Tangkitvanich, Ph.D.

Winit Theanvanichpant

Spotlight Projects

i

Building Labor Demand Database Using Online Job Posting Analysis (Big Data) to Promote Labor Market Responsiveness in Education Sector

Big data can provide insights to complement or even replace costly survey data. The objective of this project is to set up an information system that analyzes online job advertisement data, a type of big data, to understand the changing pattern of demand for skilled labor. 

i

The Connectivity of the Greater-Mekong Sub region: A View from the Sky

Objectives of the study are to construct a measurement of urbanization overtime using publicly available satellite images, characterize the interaction between connective infrastructures (the Thai-Laos friendship bridges), industrialization, and local urbanization pattern and synthesize policy implications for the future connective infrastructure development in the GMS region

Education Refrom

วิจัย ขับเคลื่อน เชื่อมต่อภาคี เพื่อขยายผลให้เกิดโรงเรียนดีทั่วประเทศไทย

Team Member

Somkiat Tangkitvanich, Ph.D.

Supanutt Sasiwuttiwat

Nicha Pittayapongsakorn

Pongtat Vanichanan

Thunhavich Thitiratsakul

Attasith Kajornrungsilp

Spotlight Projects

i

Redesigning the Education System Component in Education Reform

Following the enactment of the Innovative Education Zone Act, the TDRI research team has been tracking change in ministerial regulations and school management processes mandated by the Act. The research team also gathered existing regulatory burdens from local educators and administraors and prepared local policy recommendations for the Provincial Committee of Srisaket Innovative Education Zone to use the Act to “unlock” those regulatory burdens. 

i

Project for Research and Development of TSQP’s Core Learning Outcomes Assessment

TSQP’s core learning outcome assessment is the formative assessment tool development project, which aims to develop the 21st century skills (critical thinking, collaboration, communication, and creativity) for K3,6,9 students. Although it is a design-based research, the research still aligns with the principles of developing the learning measurement and learning assessment because the standard and quality of assessment tool are not compromised. With a mix of teachers’ need and quality of tools, many teachers and an expert such as education evaluator are invited to be parts of this tool development. With participation of stakeholders, the workshop was just conducted for gathering and brainstorming the idea of key behaviors and assessment tools. As the result, it is expected that teachers will have new alternatives of formative assessment tools. Furthermore, this will enhance the learning assessment policy to be more diverse to serve students with different needs.

Transportation and Logistics

ออกแบบนโยบาย และการกำกับดูแลระบบขนส่ง เพื่อการเดินทางของคนไทยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Team Member

Sumet Ongkittikul, Ph.D.

Saliltorn Thongmeensuk, Ph.D.

Nichamon Thongphat

Pongtat Vanichanan

Jitlakha Sukruay

Nichcha Angsuphanich

Napat Pattarapisan

Chattrika Napatanapong

Titaporn Rojsirikulchai

Pawika Klaharn

Atiporn Shimnoi

See More

Spotlight Projects

i

Evaluation of the Seat Belt Law Enforcement

The study aims to understand the current situation and evaluates the safety impact of seat belt policy in Thailand, particularly in public transport, passenger cars, and pick-up trucks, for both front and rear seats. The critical process composes of review.

i

A Study of Railway Regulation in Thailand

Thai government has accelerated the development of the rail systems, including those of the inter-city trains, the mass transit in Bangkok and its vicinity and high-speed rails. However, Thailand still lacks common safety and economic standards governing.

GOOD REGULATORY

รับกติกาภาครัฐ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ และเป็นธรรม

Team Member

Somkiat Tangkitvanich, Ph.D.

Tiensawang Thamwanich

Thanthip Srisuwannaket

Urairat Jantarasiri

Chanisara Dumkum

Phumjit Sri-Udomkajorn

Spotlight Projects

i

Research Study on Trends of Money Laundering

The study aims to examine the pattern and risk of money laundering though six channels: shell Companies. law and audit firms, travel agencies, foreign trusts in Thailand, Ponzi investment schemes, and non-profit organizations. Recommendation on policy measures and legal reforms will be proposed to Anti-Money Laundering Office.

i

Regulatory Guillotine II

The Stock Exchange Commission has launched a pilot project in conducting a regulatory impact assessment exercise for planned amendments of existing regulations and issuance of new rules.  In order to ensure that the in-house assessment is unbiased, TDRI has been commissioned to   take on the role as the outside advisor.

HUMAN RESOURCES

พัฒนาสมรรถนะ ทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกศตวรรษที่ 21
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคน

Team Member

Yongyuth Chalamwong, Ph.D.

Srawooth Paitoonpong, Ph.D.

Chanida Chaichart

Jakrit Jiraratwaro

Nirat Engpornprasith

Ratree Prasomsup

Alongkorn Chaladsook

Sirawitch Rattanaprateeptong

Ausanee Sreejun

Kaesinee Tharisung

Spotlight Projects

i

Research on Adolescent’s Path Way to Employability Scoping Study

This project aims to develop an understanding of the situation of employment and  understand the main challenges that youths face when looking for employment and the opportunities that are on offer to them in terms of skills-building 

i

Project on migration, employment and labour market integration policies in Thailand

The objectives are to understand current situation Thailand labour market as well as employment  in integration policies in Thailand, especially in immigration employment;  to assess the demand for labour in selected prohibited sectors of employment for foreign workers; and to provide key issues requiring and policy recommendation for related stakeholders.

MODERN AGRICULTURE

เคลื่อนนโยบายเกษตรสมัยใหม่ ให้เกษตรกรไทยปรับตัวได้

Team Member

Nipon Poapongsakorn, Ph.D.

Viroj NaRanong, Ph.D.

Nipa Srianant

Kamphol Pantakua

Wuttipong Tunyut

Natthida Wiwatwicha

Chawalrath Buranakij

Arun Satitpongsataporn

Spotlight Projects

i

Comparative Review of Malaysia and Thailand in Agricultural Transformation

The objectives of this paper are to describe and compare agricultural development, sources of growth and transformation in agriculture and food value chains in Thailand and Malaysia. Secondly, it analyses the government policies and institutions that affect agricultural transformation. Finally, major challenges and some policy implications are discussed.

i

...

…………

Innovation Policy
for Sustainable Development

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

Team Member

Saowaruj Rattanakhamfu, Ph.D.

Sunthorn Tunmuntong

Warakorn Awutpanyakul

Siwakorn Anantasan

Chawalrath Buranakij

Arun Satitpongsataporn

Spotlight Projects

i

Global Production Value Chain, Cities and Urban Amenities Implications for Services Trade Liberalisation in East Asia and ASEAN

The study focuses on the role of cities in Thailand on creating urban networks and urban amenities, attracting and development of skills and human capital, and driving creativity.  This in turn supports the development and liberalization of the services sectors and the operation of the global production value chain in Asian region.

i

...

…………

SOCIAL DEVELOPMENT

ร่วมพัฒนาสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Team Member

Boonwara Sumano Chenphuengpown, Ph.D.

Chatabut Hayook

Natinee Na Chiangmai

Supachai Sompol

Piyawat Charoensak

Khun Nitchakarn Kaewbuadee

Spotlight Projects

i

Study of Laws and Case Laws on Sexual Harassment in Workplace in Thailand, Enforcement Gaps and International Standards

This study aims to identify gaps or barriers in the implementation of laws, policies, and measures relating to the prevention of and response to sexual harassment in workplace in Thailand with specific focus on women migrant workers, as well as to provide policy recommendations/guidance for the prevention of and response to sexual harassment in workplace in Thailand with specific focus on women migrant workers.

i

Portability of Social Security Rights between ASEAN Countries

This action-oriented research aims to find the practical step-by-step approach for ASEAN to make social security benefits portable between member states through bilateral social security agreement (SSA). The methodology includes workshops, and in-depth discussions with the potential country(ies).

INCLUSIVE DEVELOPMENT

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกมิติอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ

Team Member

Somchai Jitsuchon, Ph.D.

Pawin Siriprapanukul, Ph.D.

Nuntaporn Methakunavut

Jiraporn Plangpraphan

Yos Vajragupta

Chakorn Loetnithat

Phakphum Jatupitpornchan

Trisorn Thirachiwanon

Spotlight Projects

i

Designing Social Security System to Support Future Labor Market

This project is to study the form of social security system for self-employed workers that can meet the changes and challenges of the job market. The study base on the analysis of changes in non-routine work, the risks that labor will come out of the protection system, the needs of self-employed workers in various sectors, attitudes of the new generation to the occupation and motivation to get into the social security system. The study of these issues will lead to policy suggestions and ways to change the social security system that meet the changes in new work models for both self-employed workers and workers who are at risk from the changing in the job market.

i

Effective Measures to Promote Financial Planning of the Thai Population for a Longevity Society

The project aims to study the Thai population’s situation who lack financial planning in daily life in every age group. The practical measures to promote financial planning will be explored by experimental research in this project and to prepare for a longevity society. Also, the project includes advocating and promoting measures in societies.

i

Monitoring and Evaluation the First Half Period of the 12th National Economic and Social Development Plan Under the Strategy of Creating Fairness and Reducing Social Inequality

This project is to examine some selected development projects under the 12th National Economic and National Development Plan, how well they contributed to the inequality reduction, using policy design and policy implementation framework for evaluation. Six criteria are employed in the evaluation: (1) whether the project has clear objective to reduce inequality, (2) stakeholder’s involvement, (3) equal accessibility, (4) additional support for disadvantaged group, (5) preventing exclusion error, and (6) other specific criteria for each project. The finding is that most of indicators have not yet been achieved especially the recent economic growth tended to non-inclusive, meaning that are increasing fraction of Thai population failing to benefit from the economic expansion. The disadvantaged population encounter healthcare and education disparity and accessibility challenge to basic public services such as social protection, and judicial process. The study proposes three sets of policy recommendation: making growth process more inclusive, increasing the likelihood to achieve the three policy objectives, and improving policy design and policy implementation at development project level.

Social Security

พัฒนาระบบสาธารสุขที่มั่นคง เพื่อคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

Team Member

Worawan Chandoevwit, Ph.D.

Spotlight Projects

i

Evidence Based Research and Knowledge Management on Health Plan for Vulnerable Group

Many research has shown that socio-economic status attributed to equity in health outcome. This is so called social determinant of health.  In this project, we focus on health related issues of population with disadvantage socio-economic status.

i

Health Expenditure Estimation with the Health promotion Intervention

(1) The projection of public expenditure on health
(2) Need assessment of palliative care
(3) Governance of health promotion in Thailand
(4) Consumption behavior related to Non-Communicable Disease: NCD

Macro ECONOMICS

and Applied Economics

สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะทางเลือกของไทย โดยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์

Team Member

Nonarit Bisonyabut, Ph.D.

Watcharin Tantisan

Saranchana Thitisawan

Pontakorn Vorapamorn

Spotlight Projects

i

Human Capital in Logistics and Supply Chain Industry According to the New Statistic Development of Thailand

This research provides an overall perspective on the future development of Thailand’s Logistics and Supply Chain Industry, as well as, projects the demand for human capital to support the development.

Resource Sustainability

สร้างธรรมาภิบาล เพื่อคนไทยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

Team Member

Adis Israngkura, Ph.D.

Dr. Kannika Thampanichvong, Ph.D.

Thippawan Keawmesri

Thippawan Keawmesri

Spotlight Projects

i

In-depth technical study to support the development of Thailand’s Climate Change Act

he objective of this study is to provide support to The Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) to conduct an in-depth technical study for the development of Thailand’s Climate Change Act, focusing in particular on the economic aspect and economic/financial instruments and other instruments as relevant, to drive domestic climate actions.

Resource Sustainability

สร้างธรรมาภิบาล เพื่อคนไทยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

GREEN DEVELOPMENT

มุ่งวิจัย สร้างนโยบาย สู่สังคมไทยไร้ของเสีย

Highlighted Projects

i

In-depth technical study to support the development of Thailand’s Climate Change Act

The objective of this study is to provide support to The Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) to conduct an in-depth technical study for the development of Thailand’s Climate Change Act, focusing in particular on the economic aspect and economic/financial instruments and other instruments as relevant, to drive domestic climate actions.

i

Sources of Ocean Debris and Measures to tackle Ocean Debris

As Thailand is the world’s sixth biggest contributor of ocean debris, tackling this problem becomes the national agenda. The objectives of this study are mainly two-folds. First, this study aims to identify the main sources of ocean debris, both land-based and sea-based activities. Second, this study also aims to come up with recommendation on measures to address the ocean debris problem.

 

 

Adis Israngkura, Ph.D.

Advisor
Resource Sustainability and Mitigation Policy

Dr. Kannika Thampanichvong, Ph.D.

Senior Research Fellow 

Thippawan Keawmesri

Senior Researcher

Nutthaporn Butpho

Reseacher

Prinyarat Leangcharoen

Senior Reseacher

Pramon Karnchanapimonkul

Reseacher

Kanjana Yasen

Reseacher

Sustainable
Energy

“ออกแบบนโยบาย เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน”

Highlighted Projects

i

Grid Energy Storage

policy options to support the Grid Energy Storage industry from both supply side and demand side.

i

Energy Storage Potential for Large Scale Renewable Energy Integration in Thailand

This study reviews the support policies for energy storage to be used with large-scale renewable energy in Thailand and abroad. We also build simulation models to assess the impact of large scale renewable (wind and solar) plus energy storage.

Wichsinee Wibulpolprasert, Ph.D.

Senior Research Fellow 

INTernational

  ECONOMICS and Development

“ร่วมสร้างสรรค์นโยบายการค้าและการลงทุน เพื่อการพัฒนาทั่วถึงและยั่งยืน”

Highlighted Projects

i

Agricultural trade between China and the Greater Mekong Sub-region Countries: A Value Chain Analysis

China has become the key export market as well as sources of import and investment for all Mekong Countries. As agricultural sector remains significant to all countries in the region, the study aims to find a way to improve efficiencies of agricultural products through a value chain analysis to boost trade in the region.

 

 

Wisarn Pupphavesa, Ph.D.

Senior Advisor

Kirida Bhaopichitr, Ph.D.

Research Director for International Research and Advisory Service

Punpreecha Bhuthong

Senior Reseacher

Khanitha Pakinamhan

Reseacher

LAW FOR
DEVeLOPMENT

“พัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพด้วยสหศาสตร์”

Highlighted Projects

i

IER Protection for Asian Development: Opportunities and Challenges from GVCs and Digital Economy

Digital technologies provide efficiency and savings for individuals, businesses and governments to increase wealth and drive economic growth. There is a growing need for the protection of valuable intangibles against unauthorized interference and use. The overall objective of the project is to explore policy options to ensure that the IP protection contributes to promoting the digital economy.

i

A Readiness Survey for Government Operations in Protection of Personal Data

The project studies organisations, both state-owned enterprises, authorities, and public and private companies, on their readiness to perform in compliance with personal data protection law, together with its obstacles, and enquiries for supports, to be used as information for the data protection authority to design strategic planning for personal data protection regulation regime in Thailand.

 

 

Jakkrit Kuanpoth, Ph.D.

Advisor
Law for Development

Dr.Kiratipong Naewmalee

Reseach Fellow

Chawana Huangsuntornchai

Reseacher

Siranan Dechakupt

Reseacher

Napaphat Sirikasemchai

Reseacher

Gunn Jiravuttipong

Reseacher

Economic Intelligence Service

“หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจ

เพื่อการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย”

 

Highlighted Projects

i

Turning Aging Society to Business Opportunities

i

Macroeconomic update - Will Next Year be Gloomier

i

Using Platforms for Business Advantages

Kirida Bhaopichitr, Ph.D.

Research Director

Warinchana Aphichaithanaroj

Personal Assistant

Kittiphat Buaubol

Reseacher