tdri logo

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และประโยชน์สาธารณะ

โครงการกระจายวัคซีน
ฉีดให้กับประชาชน ชุมชนรามคำแหง 39

แม้การฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 สำหรับประชาชนคืบหน้าไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังห่างไกลจากความทั่วถึง โดยเฉพาะในชุมชนต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้โดยง่าย 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ และทีมแพทย์พยาบาล จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้สนับสนุนและดำเนินการให้ประชาชนในชุมชน รามคำแหง 39 ได้รับวัคซีนเป็นจำนวนกว่าพันคน ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ทีดีอาร์ไอ จึงขอขอบคุณ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ และ ทีมแพทย์พยาบาล จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นอย่างสูง ที่ได้สนับสนุนและดำเนินการฉีดวัคซีนประชาชนให้ชุมชน 

โครงการ และกิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563

เพื่อร่วมส่งเสริมให้เด็กในชุมชนรามคำแหง 39 สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา และมีทุนทรัพย์ รวมทั้งอุปกรณ์จำเป็นในการเรียนจนจบการศึกษา

ทีดีอาร์ไอ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกปี ซึ่งมอบให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ต่อเนื่องจนจบมหาวิทยาลัย หรือ ปวช. ปวส.

โครงการแบ่งปันคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนใช้เรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 ปี 2563

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต ให้สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ 

มูลนิธิ SCG ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ผ่านโครงการแบ่งปันคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนใช้เรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 เพื่อทีดีอาร์ไอส่งมอบให้กับนักศึกษาที่แสดงความประสงค์ขอรับการบริจาค

ทีดีอาร์ไอขอขอบคุณ มูลนิธิ SCG เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ให้นักศึกษาที่ยังขาดแคลน

โครงการ Saturday School 2019

เมื่อการศึกษาภายในโรงเรียนอาจไม่ได้ตอบโจทย์ หรือเติมเต็มความต้องการของนักเรียนในโรงเรียน เพราะเด็กแต่ละคนมีความต้องการเรียนรู้ และมีความถนัดที่แตกต่างหลากหลาย

ทีดีอาร์ไอ ได้ร่วมกับ Saturday School จัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะรอบด้าน ตามความสนใจของเด็ก ๆ ในชุมชนรามคำแหง 39 เช่น ภาษาอังกฤษ มวยไทย เพื่อต่อยอดเติมทักษะ และสานสัมพันธ์ระหว่างเด็ก คนในชุมชน ผู้ปกครอง และโรงเรียน