ทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุยข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย

reformthailand

กำหนดการเสวนา “ทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุยข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย”
วันที่ 11, 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  ความขัดแย้งนี้เป็นผลรวมของปัญหาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยปัญหาโครงสร้างเชิงสถาบัน การบังคับใช้กฎหมาย และการติดตามตรวจสอบ  แต่ปัญหาเหล่านี้มิอาจแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้นด้วยวิธีการนอกระบบ ทางออกเดียวในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้คือการปฏิรูปประเทศไทยอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ

ทีดีอาร์ไอในฐานะสถาบันวิชาการจึงจัดเวทีเสวนา “ทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุยข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อใช้เป็นเวทีในการร่วมกันคิด และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ใน 3 ประเด็น ได้แก่

(1) การผูกขาดทางเศรษฐกิจ และการคอร์รัปชั่น

(2) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคม และ

(3) การสร้างวินัยทางการเงินและการคลัง

การเสวนา “ทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุยข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย” นี้ เป็นเวทีเสวนาโต๊ะกลมเพื่อระดมความคิดเห็นทั้งจากบุคลากรภายในทีดีอาร์ไอ และผู้สนใจจากภายนอก การเสวนานี้จะพูดคุยกันครั้งละหนึ่งประเด็น เป้าหมายหลักของเวทีเสวนานี้คือการให้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมต่อสาธารณชน และเพื่อให้พรรคการเมืองที่สนใจและเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว สามารถนำข้อเสนอไปผลักดันให้เกิดนโยบายขึ้นจริง

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ email: events@tdri.or.th


การเสวนาครั้งที่ 1 เรื่อง “การคอร์รัปชั่น และการผูกขาดทางเศรษฐกิจ”

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ชวนคิด-ชวนคุย โดย:

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย:      

ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร

คุณวิชัย  อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย


การเสวนาครั้งที่ 2 เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคม”

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ชวนคิด-ชวนคุย โดย:

ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ

ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคม

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย:

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)


การเสวนาครั้งที่ 3 เรื่อง “การสร้างวินัยทางการเงินและการคลัง”

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ชวนคิด-ชวนคุย โดย:

ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ

ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย:

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์