ดร. อาณัติ อาภาภิรม

กรรมการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)