ดร. บัณฑิต นิจถาวร

กรรมการผู้อำนวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย