คุณบรรยง พงษ์พานิช

ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)