ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์