ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ผู้อำนวยการวิจัย, ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ