คุณมีชัย วีระไวทยะ

นายกสมาคม
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน