ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ศาสตราจารย์, คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย