ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานมูลนิธิ
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)