ดร. ปราณี ทินกร

ศาสตราจารย์, คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์