ดร. เสนาะ อูนากูล

ประธาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย