คุณสมภพ อมาตยกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท บี.บี. บิสซิเนสแมเนจเมนต์ จำกัด