กบอ.เห็นชอบแผนกู้เงินบริหารจัดการน้ำฯ วงเงิน 3.14 แสนล้านบาท

วันที่2013-06-18

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติแผนการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 (วงเงิน 314,337.875) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

2. อนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน 284,754.778 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

3.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2556 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 (15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2556) โดยให้ขยายตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ทั้งนี้ ให้ กบอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าว โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินการ การตรวจรับงานในพื้นที่ ตลอดจนการรับความคิดเห็นโดยให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย และเมื่อได้มีการจัดทำรายละเอียดในขั้นต่อไปตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. รายงานว่า ในการประชุม กบอ. ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบแผนการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 314,337.875 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน 291,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

1.2 แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน ฝายแม้ว ในกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

1.3 โครงการบริหารโครงการในส่วนของ Project Management and Engineering Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี วงเงิน 8,730.83 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556

1.4 แผนงานสนับสนุนโครงการระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ประกอบด้วย การจัดทำระบบ PFMS-WMSF ในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับติดตามและรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนและอนาคตประเทศ การว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ การฟื้นฟูและบูรณะและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของบึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยาและหนองหาน สกลนคร จำนวน 4 บึง ในกรอบวงเงิน 4,607.0445 ล้านบาท จากการปรับแผนงานและวงเงินเหลือจากการจัดสรร ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว (30,269.17 – 25,662.125 = 4,607.0445 ล้านบาท)

2. เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จำนวน 4 บริษัท / กลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท ITD-POWERCHINA JV บริษัท โคเรียวอเตอร์ รีซอซเซส คอร์ปอเรชั่น กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกซเล่ย์–เอจีที และกิจกรรมร่วมค้า ซัมมิท เอสยูที ในการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 284,754,778,080 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555

ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามผลการเจรจากับคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามผลการเจรจากับคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันที่ 11-14 มิ.ย. 2556 และตามวัตถุประสงค์ของ TOR ทุกประการ

3. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2556 ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 (15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2556) โดยให้ขยายตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 5/2556 เรื่อง ข้อเสนอกรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 1.แผนงานพัฒนาภาคการเกษตรและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ 2.แผนงานพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาโลก และ 4.แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่ออนาคตประเทศ

ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายจากวงเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน 10, 000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ดังกล่าวให้กับแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศต่อไป

2. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอรายละเอียดของหน่วยงานภายใต้ แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานหริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ และเลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดและงบประมาณของแผนงานของหน่วยงาน

3. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ และเลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละแผนงาน


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา (ศูนย์ข่าวนโยบายสาธารณะ) วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ในชื่อ กบอ.เห็นชอบแผนกู้เงินบริหารจัดการน้ำฯ วงเงิน 3.14 แสนล้านบาท