เร่งเครื่องแผนจัดการน้ำเจ้าพระยากรมชลมั่นใจ 5 โครงการยักษ์แล้วเสร็จ ก.ย. ทันฤดูน้ำหลาก

วันที่2013-09-17

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานร่วมกับสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ได้ติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ 119 โครงการ ใช้งบทั้งสิ้นประมาณ 1,168 ล้านบาท โดยมีโครงการที่สำคัญๆ 5 โครงการคือ

1.โครงการ Flood Wall ใต้คลองรังสิต จากประตูระบายน้ำจุฬาภรณ์ไปคลอง 1 ผลงานร้อยละ 55 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำและได้มีการดำเนินงานก่อสร้างไป พร้อมๆ กัน

2.โครงการกำแพงกั้นน้ำแบบ ตีนเป็ด ช่วงที่ 1 ผลงานร้อยละ 55 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำและได้มีการดำเนินงานก่อสร้างไปพร้อมกัน

3.โครงการประตู ระบายน้ำ/สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ผลงานก้าวหน้าร้อยละ 79 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญาเพิ่มเติม เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากกว่าแบบ โดยทั้ง 3 โครงการดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนถึงฤดูน้ำหลากประมาณเดือนกันยายน 2556 นี้อย่างแน่นอน

4.โครงการงานปรับปรุงคันคลองเชียงรากน้อยด้านทิศใต้ ช่วงที่ 1 กิโลเมตร 0+060 ถึง กิโลเมตร 2+350 ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ และงานปรับปรุงคันคลองเชียงรากน้อยด้านทิศใต้ ช่วงที่ 2 กิโลเมตร 2+350 ถึง กิโลเมตร 4+650 ผลงานร้อยละ 81 เนื่องประสบปัญหาเรื่องที่ดินซึ่งผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และได้มีการเจรจาแก้ไขปัญหาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม

และ 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ขณะนี้ผลงานก้าวหน้าร้อยละ 60 ประสบปัญหา ด้านการก่อสร้าง เช่น ปัญหาดินฐานรากเป็นชั้นทรายแน่น ทำให้ไม่สามารถกด sheet pile โดยวิธีธรรมดาได้ และปัญหาการบริหารงานส่งน้ำและงานระบายน้ำในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนงานการก่อสร้างและความต้องการของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ในเดือนกันยายน 2556 นี้

ส่วนโครงการอื่นๆ กรมชลประทานได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยการดำเนินงานจะก้าวหน้าไปมากกว่าร้อยละ 70 คาดว่า จะแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์แนวหน้า วันที่ 17 กันยายน 2556 ในชื่อ เร่งเครื่องแผนจัดการน้ำเจ้าพระยากรมชลมั่นใจ 5 โครงการยักษ์